Nákupný košík: Košík je prázdny.

Výber typu vozidla

Zoznam kategórií

Anketa

Newsletter

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou:

O.R.C. s.r.o.
IČ: 31 388 311
DIČ: 2020321237
so sídlom: Vyšehradská 7/A, 851 06 Bratislava
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 8329/B

 

ako prevádzkovateľom internetového obchodu, a odberateľmi. Je potrebné sa s nimi pred odoslaním objednávky oboznámiť. Odoslaním objednávky odberateľ vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.

Internetový obchod ponúka príslušenstvo a doplnky k osobným a nákladným motorovým vozidlám.

 

Článok I.

OBJEDNÁVKA

 • 1. Tovar si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára v našom elektronickom obchode, alebo pri osobnej návšteve v našej predajni.
 • 2. Objednávka musí obsahovať:
  odberateľ - fyzická osoba: meno a priezvisko, kontaktné údaje: telefóne číslo, mailovú adresu, presný názov objednaného tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru,
  odberateľ právnická osoba: obchodné meno, kontaktná osoba, telefónne číslo, IČO, IČ DPH, presný názov objednaného tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
 • 3. Len riadne vyplnenú objednávku Vám následne potvrdíme elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámime termín, kedy Vám bude tovar k dispozícii.
 • 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušenia objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru.

 

Článok II.

DODACIE PODMIENKY

 

Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

NEPREVZATIE ZÁSIELKY

 

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky bez predošlého zrušenia objednávky si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 20 €. V tejto sume sú zahrnuté náklady: obalový materiál, administratíva. Zákazníkovi bude odoslaná faktúra elektronickou formou a taktiež poštou (splatnosť 14 dní).

 

Článok III.

CENY

 

Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálne ceny v EUR. Dodávateľ si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Ceny uvedené v internetovom obchode spoločnosti O.R.C. s.r.o. zahŕňajú aktuálnu daň z pridanej hodnoty.

 

Článok IV.

SPÔSOB DORUČENIA TOVARU

 • 1. Prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom.
 • 2. Na dobierku.
 • 3. Osobné prevzatie tovaru.
 • 4. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky, v prípade, že balík pri preberaní bol poškodený, odberateľ je povinný túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou O.R.C. s.r.o. akceptované.

 

Článok V.

SPÔSOB PLATBY

 

Platby sa vykonávajú v EUR a k dispozícii sú nasledujúce spôsoby úhrady:

 • 1. Platba pri odbere tovaru na dobierku: v hotovosti pri preberaní zásielky kuriérovi.
 • 2. Platba pri osobnom prevzatí: v hotovosti odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v predajni spoločnosti O.R.C. s.r.o.
 • 3. Platba prostredníctvom prevodu na účet: prevodným príkazom, priamym vkladom na účet, alebo prostredníctvom poštovej poukážky.
 • 4. Platba prostredníctvom Paypal alebo Platobnej karty: odberateľ uskutočňuje úhradu v režime online po objednaní tovaru.
 • 5. Iný spôsob na základe dohody.

 

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA

 

Štandardná záruka na produkty predávané dodávateľom je záruka 24 mesiacov. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená dodávateľom, ale aj skrátená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na daňovom doklade. Záruka v zmysle zákona sa vzťahuje na výrobné chyby tovaru, na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje: na opotrebenie tovaru, zmeny vzhľadu tovaru spôsobené jeho užívaním alebo poškodenia spôsobené zanedbaním riadnej údržby, resp. nedodržaním zásad pre účelové používanie tovaru.

 

Článok VII.

PODMIENKY REKLAMÁCIE

 • 1. Na zakúpený tovar začína plynúť záručná doba odo dňa zakúpenia.
 • 2. Uplynutím záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.
 • 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave. Uvedená lehota je max. 30 dní.
 • 4. Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne, ihneď po zistení chyby. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude výrobok s chybou ďalej užívaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.
 • 5. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť doklad o zakúpení a písomné vyjadrenie k reklamovanému tovaru (popis chyby)
 • 6. Dodávateľ si vyhradzuje právo posúdiť v zákonom stanovenej lehote oprávnenosť reklamácie.
 • 7. Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať nasledujúco: bezplatná záručná oprava, výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy.
 • 8. Spoločnosť O.R.C. s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

PRI VYBERANÍ TOVARU DOBRE UVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCIE OD VÝROBKU POŽADUJETE. TO, ŽE VÝROBOK NEBUDE VYHOVOVAŤ VAŠIM NESKORŠÍM NÁROKOM, NEMÔŽE BYŤ DÔVODOM K REKLAMÁCII!

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRI REKLAMÁCII

 

1.Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho offroad24.sk  o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na [email protected] . Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s .

Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona 391/2015 Z.z.

 

2.Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20€. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5€ s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku

 

 

Článok VIII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Dodávateľ zaručuje zachovávanie dôvernosti a zabráni zneužitiu údajov odberateľa, ktoré sú potrebné pre vybavenie obchodného prípadu prostredníctvom internetového obchodu. Dodávateľ bude zaobchádzať s dátami odberateľa podľa zákona o "Ochrane osobných údajov". Odberateľ súhlasí so zadaním svojich údajov do systému dodávateľa.

Internetový obchod OFFROAD24.SK je podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov registrovaným Informačným systémom osobých údajov na Úrade na ochranu osobných údajov SR, pod registračným číslom 201413646.

Hore
Vytvárame eshopy - All4Shop